10. maja o godzinie 17:40 w naszej szkole odbędzie się spotkanie organizacyjne SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Program  „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajduje się na liście banku programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz został  zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, gdzie został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.  

Program  ten jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz nauczycieli, którzy pracując z uczniami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Podczas dziesięciu spotkań raz w tygodniu (40 godzin dydaktycznych) uczestnicy uczą się oraz doskonalą swój warsztat pracy wychowawczej. Jest to program, który realnie wpływa na poprawę sytuacji dzieci zagrożonych wchodzeniem w zachowania ryzykowne. Na stronie www.ore.edu.pl znajduje się lista realizatorów SDRiW, na której widnieją nasze nazwiska, jak realizatorów certyfikowanych przez ORE. Mamy wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowanych w szkołach, które dzięki temu realizują program rekomendowany w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

Powszechnie wiadomo, iż wychowanie dokonuje się w codziennych sytuacjach życiowych. Dzieci mają możliwość doświadczania miłości, akceptacji, szacunku lub odrzucenia i poniżania. Od postawy i zachowania rodzica zależy, jakie doświadczenia staną się udziałem dziecka.

Celem zajęć jest  wypracowanie prawidłowych relacji rodzicielskich, które zawierają dwa aspekty:

Miłość, akceptację, szacunek dla dziecka okazywane przez :

 • szacunek dla jego potrzeb i uczuć,
 • akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka,
 • dostrzeganie jego starań i mocnych stron,
 • obdarzanie zaufaniem,
 • poświęcanie dziecku czas i uwagę.

2. Granice, normy, wymagania stawiane dziecku, których rodzice uczą przez:

 • pokazywanie dziecku praw rządzących światem,
 • pozwalanie dziecku na ponoszenie konsekwencji własnych zachowań,
 • określanie oczekiwań,
 • egzekwowanie wymagań.

Po realizacji cyklu spotkań rodzice :

 • Uświadamiają sobie, że potrzebują pracy nad sobą oraz jak wiele powinni zmienić w sobie.
 •  Zdecydowanie mniej krzyczą na dzieci.
 • Potrafią skuteczniej radzić sobie z emocjami, szczególnie ze złością i gniewem.
 • Czytelniej komunikują swoje potrzeby i oczekiwania.
 • Precyzyjnie określają wymagania i granice.
 • Zauważają w dzieciach więcej mocnych stron i chętniej to komunikują.
 • Rozumieją przyczyny niektórych niepokojących zachowań u dzieci.
 • Poznają zasady dobrego słuchania i skutecznej komunikacji.
 • Uświadamiają sobie znaczenie indywidualnych kontaktów z dziećmi (przeznaczam więcej czasu na rozmowy).
 • Rozumieją, że dziecko jest osobą, którą można zaprosić do współpracy, szanując jego uczucia i potrzeby.
 • Znają  sposób na rozwijanie samodzielności w dzieciach i towarzyszenie im
  w  rozwijaniu swoich możliwości.