STATUT

Społecznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie 

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z póź. zmianami).

                                               SPIS TREŚCI:

            Rozdział I       – Postanowienia ogólne

            Rozdział II      – Cele i zadania szkoły

            Rozdział III    – Organy szkoły i ich kompetencje

            Rozdział IV    – Organizacja nauczania i wychowania

            Rozdział V      – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

            Rozdział VI     – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

            Rozdział VII    – Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

            Rozdział VIII   – Uczniowie szkoły – prawa i obowiązki

            Rozdział IX  – Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

            Rozdział X      – Organizacja pracy szkoły

            Rozdział XI     – Organizacja nauczania i wychowania

            Rozdział XII    – Administracja szkoły

            Rozdział XIII  – Przepisy końcowe                                                                     

ROZDZIAŁ    I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Nazwa szkoły brzmi: Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie
 1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości.
 2. Szkoła  działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Statutu; którego integralną część stanowi  wewnątrzszkolny system oceniania.
 3. W dalszych postanowienia niniejszego Statutu Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie zwane jest „Szkołą,” a  Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości „Prowadzącym Szkołę”.
 4. Siedziba Szkoły mieści się  przy ulicy Garncarskiej 9, 63-700 Krotoszyn.
 5. Cykl kształcenie trwa 8 lat.
 6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i      wychowawczego sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 • 2
 1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową w Krotoszynie

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Społecznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Edukacja dla przyszłości w Krotoszynie. 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 • 4
 1. Zadaniem Szkoły jest wychowanie i nauczanie dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 2. Szkoła jest instytucją świecką.
 3. Szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym, do efektywnego współdziałania w ramach różnego rodzaju grup oraz do dalszego kształcenia na następnym etapie edukacji.
 4. Szkoła przekazuje uniwersalne wartości i zasady moralne, w szczególności poszanowanie godności i wolności człowieka, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, tolerancję, szacunek do pracy, wzajemną solidarność i uczciwość oraz odpowiedzialność za swoje czyny.
 5. Szkoła zgodnie z wolą rodziców oraz wolą i wiedzą zawodową nauczycieli dąży do stworzenie uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wychowania.
 6. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite wykształcenie, zgodne z koncepcją kształcenia ogólnego Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Szkoła realizuje programy nauczania MEN uwzględniające podstawy programowe ustalone przez MEN dla szkoły podstawowej.
 8. Świadectwo ukończenia Szkoły jest równoważne ze świadectwem szkoły podstawowej publicznej i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla.
 9. Szkoła naucza języków obcych. 
 • 5
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
 2. a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 3. b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 4. c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 5. d) znalezienie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 6. e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
 7. f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 • 6
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo- profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 
 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. 
 • 7
 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4)  rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym, 

 • 8
 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie  Sądem Rodzinnym w Krotoszynie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka Oddział w Krotoszynie,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 1. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest odrębnym dokumentem. 
 • 9
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
 2. a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,
 3. b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
 4. c) przydzielenie opiekunów w czasie wycieczek wg odrębnych przepisów,
 5. d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
 6. e) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie BHP,
 7. f) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
 8. g) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne;

h)zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku,

 1. i) różnorodność zajęć w każdym dniu,
 2. j)  zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej.
 3. Szkoła rozwija sprawność fizyczną uczniów i kształtuje nawyki uprawiania sportu i turystyki.
 4. Decydującą rolę w realizowaniu celów Szkoły odgrywa zasada, że dobro ucznia jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę. 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE    

 • 10             
 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Przedstawiciele rodziców z poszczególnych klas.
 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
 • 11
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ Prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektorem Szkoły może być tylko nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i legitymujący się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć. 
 3. Dyrektor może zwrócić się do Prowadzącego Szkołę o powołanie swego zastępcy.
 4. Dyrektor kieruje pracą Szkoły i odpowiada za jej funkcjonowanie zgodne z prawem oraz niniejszym Statutem.
 5. Dyrektor podpisuje umowy z rodzicami uczniów o naukę w Społecznej Szkole Podstawowej.
 6. Dyrektor wyraża zgodę na zmianę czesnego w:
 • przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa zwolnienie może wynosić od 40- 70 % kwoty czesnego w zależności od liczby rodzeństwa.
 • przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców dziecka zmniejszenie może nastąpić do 50 % kwoty czesnego.
 • odroczenie płatności w przypadku przejściowych trudności finansowych rodzica,
 • na bezpłatną naukę dziecka pracownika Społecznej Szkoły Podstawowej.
 • We wszystkich przypadkach rodzic składa oświadczenie.
 1. Dyrektor w szczególności:
 2. a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 3. b) zgłasza i pilotuje programy mające na celu rozwój placówki;
 4. c) podpisuje umowy związane działalnością szkoły
 5. d) jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich pracowników Szkoły;
 6. e) zatrudnia lub zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły;
 7. f) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w Szkole.
 8. g) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i kieruje jej pracami;
 9. h) realizacje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 10. i) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 11. j) występuje z wnioskami do Prowadzącego Szkołę o przyznanie nagród okolicznościowych oraz wymierzania kar porządkowych;
 12. k) opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły i tygodniowy plan nauczania;
 13. l) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

ł) wspólnie z Radą Pedagogiczną układa plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczo – profilaktyczny i Regulamin Szkoły; zatwierdza szkolny plan nauczania i szkolny zestaw programów nauczania;

 1. m) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;     
 2. n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 3.     Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 4. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 5. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Zarządzeń Społecznej Szkoły Podstawowej.
 6. Dyrektorowi obniża się wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 
 • 12 
 1. Nauczyciele wraz z Dyrektorem stanowią Radę Pedagogiczną.
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć Prowadzący Szkołę oraz zaproszeni przez dyrektora rodzice lub goście; nie mogą oni być obecni przy klasyfikacji i promowaniu uczniów.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy, a także na wniosek Prowadzącego Szkołę bądź jednej trzeciej nauczycieli.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 1. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

4)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) zaproponowany przez nauczyciela  program nauczania,

6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

7) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków.
 2. Dyrektor wstrzyma wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej określonych w punkcie 7. w przypadku ich niezgodności z prawem, o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadomi Kuratora Oświaty.  
 • 13
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie; władzami samorządu są:

–           na szczeblu klas: samorządy klasowe,

–           na szczeblu Szkoły: rada uczniowska.

 1. Do zadań rady uczniowskiej należy:
 2. a) przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego; opiniowanie Regulaminu szkoły;
 3. b) występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
 4. c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
 5. d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły;
 6. e) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu.
 7. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 8. a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
 9. b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 10. c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 11. d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 12. e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 13. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin szkoły.
 14. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

 

 • 14 

W szkole nie działa Rada Rodziców. Funkcję doradczą w imieniu rodziców pełnią przedstawiciele każdej klasy.

 • 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

 • 16
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • 17
 1. Nauczanie i wychowanie w Szkole opiera się na pracy nauczyciela z uczniem w Szkole.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa, która nie może liczyć więcej niż 20 osób.
 3. Prowadzący Szkolę na wniosek Dyrektora uzasadniony szczególnymi okolicznościami może wyrazić zgodę na nieznaczne zwiększenie liczebności klasy.
 4. Materiał programowy jednej klasy Szkoła realizuje w przeciągu jednego roku szkolnego.
 5. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin oceniania; zasady wydawania  świadectw określają zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 6. Organizację roku szkolnego określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Podstawą organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Szkoły:
 8. a) Arkusz organizacyjny określa m.in. obowiązkowe i nadobowiązkowe przedmioty nauczania dla poszczególnych klas oraz liczbę przeznaczonych na nie godzin lekcyjnych.
 9. W ramach realizowanego programu nauczania Szkoła organizuje pobyt uczniów w tzw. zielonej  szkole, wykłady i warsztaty na wyższych uczelniach.
 10. Tygodniowy wymiar czasu nauczania, wykaz przedmiotów, liczbę godzin przeznaczoną na ich realizację i szczegółową organizację dla Szkoły i poszczególnych klas określa plan nauczania.
 11. Profil nauczania w poszczególnych klasach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 12. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 13. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 14. Zajęcia edukacyjne mogą także odbywać się w blokach przedmiotowych.
 15. Doboru treści i form zajęć pozalekcyjnych dokonuje Szkoła w zależności od potrzeb i istniejących warunków. 
 • 18 
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
 • 19
 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
 • 20
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 • 21
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa dziennik elektroniczny VULCAN jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.
 • 22 
 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów.
 2. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na uczestnictwo dziecka w lekcji religii, składa rezygnację z uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii. 
 • 23
 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 24
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 25
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:
 3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 5. W ramach zajęć w świetlicy organizowane są zajęcia w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów, np.: szachy, koło plastyczne, przyrodnicze, gimnastyka artystyczna, taniec, zajęcia sportowe – piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia na basenie.
 6. Również w ramach zajęć świetlicowych uczniowie odrabiają lekcje pod nadzorem nauczycieli.
 7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 
 • 26
 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie cateringu. 
 • 27
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) zajęć wyrównawczych

3) zajęć rozwijających kreatywność ucznia.

 • 28 
 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 • 29 
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy kodeksu pracy.
 3. Do zadań wszystkich pracowników należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 • 30
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 
 • 31 
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
 2. b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 
 • 32
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 • 33
 1. Nauczycielem w Szkole może być tylko ten, kto posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne i zobowiązuje się realizować cele Szkoły określone w niniejszym Statucie.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą, za której jakość i wyniki ponosi odpowiedzialność.
 3. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 4. Nauczycieli, jak również innych pracowników Szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły po konsultacjach z organem prowadzącym Szkołę.
 5. Praca nauczyciela podlega ocenie Dyrektora Szkoły.
 6. Nauczyciel ma prawo:
 7. a) do ochrony własnej godności oraz prawo do jej uszanowania;
 8. b) do odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. c) zgłaszania do Dyrektora i Prowadzącego Szkołę uwag o planach, programach i toku nauczania oraz o sprawach bytowo-socjalnych,
 10. d) korzystania z pomocy metodyków przedmiotowych;
 11. e) uzyskiwania nagród i wyróżnień. 
 1. Obowiązkiem nauczyciela jest:
 2. a) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz prowadzenie ich zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki;
 3. b) realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawy programowe ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkoły podstawowej,
 4. c) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
 5. d) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów;
 6. e) troska o warsztat pracy i wyposażenie klasy w pomoce naukowe,
 7. f) ścisła współpraca z rodzicami dziecka;
 8. g) przestrzeganie Statutu i Regulaminu Uczniowskiego oraz innych regulaminów szkolnych;
 9. h) przestrzeganie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 10. i) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
 11. j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedzy. 
 1. Do zadań nauczyciela szkoły należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

 

 • 34
 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 • 35
 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 
 • 36
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

 • 37
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wychowawcy klas.
 3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczo  – profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

ROZDZIAŁ VI

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 • 38  
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 7. ucznia;
 8. rodziców ucznia;
 9. dyrektora szkoły;
 10. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 11. poradni
 12. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 13. pomocy nauczyciela;
 14. asystenta rodziny;
 15. kuratora sądowego.
 16. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
 17. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 18. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 19. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 20. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum;
 21. porad i konsultacji oraz warsztatów;
 22. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 23. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 24. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 25. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 26. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 27. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 28. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 29. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 30. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 31. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 32. Porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 33. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 34. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 35. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 36. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej formy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 37. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty w danej szkole.
 38. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 39. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
 40. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 17 listopada 2010 r.
 41. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
 42. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, do którego należą wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 43. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.
 44. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą odpowiednią dokumentację: dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Do dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów na zajęciach.
 45. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem. 
 • 39 
 1. Szkoła ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty” dla ucznia dotkniętego przemocą.
 • założenie „NK” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z tą osobą jest niewykonalne.
 • w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane przeprowadza się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Niebieską Kartą obejmuje się uczniów, u których podejrzewa się:
 1. – stosowanie przemocy wobec członków rodziny
 2. – w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy
 3. Wszczęcie procedury założenia „Niebieskiej Karty” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 • 40
 1. Rodzice uczniów mają prawo uczestniczyć w życiu Szkoły oraz współkształtować jej oblicze i charakter. 
 • 41
 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

5) poinformowania dyrektora szkoły o posiadanej opinii lub orzeczeniu dziecka wydanego przez stosowne instytucje. 

 • 42
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 
 • 43
 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy. 
 • 44 
 1. Rodzice uczniów zobowiązani są:
 2. a) przestrzegać  postanowień  niniejszego Statutu i Regulaminu szkoły.
 3. b) terminowo  uiszczać opłaty;
 4. c) w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole uregulować wszystkie zobowiązania wobec Szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY – PRAWA I OBOWIĄZKI  

 • 45
 1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. 
 • 46
 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
 2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy

1) dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica,

2) chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 2. W budynku szkolnym dla uczniów klas 1-3 obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • 47
 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek ochrony własnej godności oraz prawo do jej uszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce. 
 • 48
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów, 

 • 49
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 
 • 50
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

7) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

9) dbania o piękno mowy ojczystej,

10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

 1. a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. c) szanować poglądy i przekonania innych,
 4. d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

12) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

13) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

15) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

16) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

17) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zgodnie regulaminem przyjętym przez Szkołę (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym):

 • 51 
 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
 2.   Uczniowie nie mogą opuszczać samowolnie terenu Szkoły bez zgody nauczyciela wychowawcy, rodzica. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 
 3. Obecność ucznia na wszystkich zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowa i podlega kontroli.
 4. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
 5.  Za nieusprawiedliwione nieobecności oraz postępowanie niezgodne ze Statutem i Regulaminem  Dyrektor stosuje wobec ucznia określone w tymże Regulaminie sankcje. 
 • 52 
 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania, 

 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole, 

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 
 • 53
 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Uczeń może zostać ukarany za:

1) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności:

 1. a) obrażanie,
 2. b) zastraszanie i stosowanie gróźb,

2) Stosowanie przemocy wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły.

3)  Niszczenie mienia. 

 1. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 2. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy,

2) upomnienie pisemne wychowawcy,

3) nagana wychowawcy,

4) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

5) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

6) nagana dyrektora szkoły, 

 • 54 
 1. Gdy uczeń w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu, Dyrektor wypowiada umowę świadczenia usług edukacyjnych dla tego ucznia.
 • 55
 1. Uczeń może być również skreślony z listy uczniów w wypadku:
 2. a) nieuiszczenia przez rodziców lub opiekunów przez trzy kolejne miesiące opłat za naukę i pobyt dziecka;
 3. b) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych powyżej jednego tygodnia nauki;
 4. c) uporczywego lekceważenia porządku szkolnego, a w szczególności obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie;
 5. d) naruszenie par. 47 (obowiązki ucznia);
 6. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor na wniosek uchwalony przez Radę Pedagogiczną.
 7. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły rodzicom ucznia przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia „Edukacja dla przyszłości”.
 8. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły. 
 • 56 
 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

ROZDZIAŁ IX

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 • 57
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 • 58
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 2. b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
 3. c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 
 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności. 

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 
 • 59 
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Na prośbę rodzica udostępnia się kserokopie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych (koszty kserokopii ponosi wnioskodawca).
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

 • 60
 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 
 • 61 
 1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
 2. W Szkole obowiązuje procentowa skala oceniania bieżącego:
 • 95%- 100% celujący
 • 88% – 94% – bardzo dobry
 • 71% – 87% – dobry
 • 51% – 70% – dostateczny
 • 35% – 50% – dopuszczający

        Nauczyciel każdego przedmiotu obniża o 5% ocenę z prac pisemnych za błędy ortograficzne (z wyłączeniem uczniów dysortograficznych) i za nieestetyczny wygląd pracy.

 1. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń:

 1. a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i sprawnie się nim posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela.
 2. b) potrafi rozwiązywać twórczo wiele problemów praktycznych i teoretycznych.
 3. c) rozwija własne uzdolnienia, potrafi kojarzyć i   łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
 4. e) osiąga sukcesy w konkursach  przedmiotowych, reprezentuje Szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń:

 1. a) bardzo dobrze sobie radzi z materiałem programowym, posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie treści programowych i rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi.
 2. b) potrafi umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdować i porządkować informacje, prowadzić obserwacje i wyciągać wnioski;

3) stopień dobry (4) oznacza, że uczeń:

 1. a) dobrze sobie radzi z materiałem programowym,
 2. b) posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości treści programowych i rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
 3. e) wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń

 1. a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
 2. b) najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne,
 3. c) niezbędne na danym poziomie i na wyższych etapach kształcenia,
 4. d) dające uczniowi możliwość radzenia sobie z typowymi zadaniami i problemami teoretycznymi i praktycznymi, użytecznymi w życiu codziennym;

 5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń:

 1. a) posiada wiadomości i umiejętności konieczne,
 2. b) umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji,
 3. c) najbardziej niezbędne, ważne w życiu, pozwalające wykonać proste zadania życia codziennego,
 4. d) pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać proste zadania, typowe dla danego przedmiotu,
 5. e) jego braki są duże, ale nie przekreślają one możliwości rozwoju edukacyjnego ucznia w ciągu dalszej nauki;

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń: 

 1. a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
 2. b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.    
 3. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 4. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji,

 1. a) prace klasowe
 2. b) sprawdziany
 3. c) testy

2) bieżące sprawdzanie wiadomości odnoszące się do trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel nie musi ich zapowiadać:

 1. a) kartkówki,
 2. b) wypowiedzi ustne.
 3. W jednym tygodniu mogą być najwyżej 2 dłuższe formy wypowiedzi (prace klasowe, sprawdziany, testy) obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, Uczniom winien być przedstawiony zakres materiału i sprawdzanych wymagań edukacyjnych na pracy klasowej, sprawdzianie lub teście.
 4. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły.
 5. Uczeń, który z pracy klasowej otrzymał stopień niedostateczny, jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni po oddaniu prac przez nauczyciela do poprawy w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Ocenie podlegają również inne formy pracy ucznia:
  • prace domowe twórcze i projektowe,
  • prace w zespole,
  • testy sprawnościowe,
  • prace plastyczne, techniczne i działalność muzyczna,
  • aktywność,
  • inne uzupełniające formy, charakterystyczne dla danego przedmiotu.
 7. Średnie ważone ustalane są zgodnie ze specyfiką przedmiotu dla każdego oddzielnie.
 8. W pracy pisemnej ocenie podlega:
 • zrozumienie tematu,
 • znajomość opisywanych zagadnień,
 • sposób prezentacji,
 • konstrukcja pracy i jej forma graficzna i estetyczna.

       Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

 1. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
 • znajomość zagadnienia,
 • samodzielność wypowiedzi,
 • kultura języka,
 • precyzja, jasność, komunikatywność i oryginalność ujęcia tematu.
 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualnie uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:
 • planowanie i organizacja pracy grupowej,
 • efektywne współdziałanie,
 • wywiązywanie się z powierzonych ról,
 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwa razy w okresie, przy czym jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo – to tylko do jednego nieprzygotowania. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie z chwilą rozpoczęcia zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej form sprawdzenia wiedzy, lekcji powtórzeniowych oraz nie zwalnia ucznia z bieżącej pracy na lekcji.
 2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, niezależnie od powyższych zapisów, w pierwszym dniu po przerwach świątecznych i feriach, a także po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.
 3. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 4. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 5. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni.
 6. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 20 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem. 
 • 62 
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:
 • samoocena ucznia,
 • ocena zespołu klasowego,
 • ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i pedagogami.
 1. Roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca, uwzględniając postępy ucznia lub działania naprawcze w toku całego roku szkolnego. Uczeń nie może poprawić oceny zachowania w ostatnich tygodniach nauki szkolnej, wyróżniając się swoim działaniem w jednym kryterium oceny zachowania.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne. 

 1. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

1) ocenę wzorową otrzymują uczeń, który:

 • we wszystkich sprawach przestrzega postanowienia Statutu i regulaminów szkolnych,
 • jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w Szkole i środowisku,
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej, taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 • dba o dobre imię klasy i szkoły,
 • chętnie podejmuje działania na terenie klasy, Szkoły i rzetelnie się z nich wywiązuje,
 • dostrzega problemy kolegów i podejmuje działania zmierzające do ich rozwiązania,
 • jego frekwencja i stosunek do nauki mogą być wzorem dla innych.
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,
 • nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, nie stosuje używek.
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki szkolne,
 • chętnie podejmuje działania na terenie klasy, Szkoły i rzetelnie się z nich wywiązuje,
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach ani spóźnień,
 • swoim zachowaniem na lekcjach, przerwach, poza szkołą nie sprawia nauczycielom, kolegom, innym pracownikom szkoły kłopotów,
 • nie używa słownictwa wulgarnego,
 • nie jest konfliktowy,
 • ma pozytywny stosunek do kolegów i wszystkich pracowników szkoły,
 • wyróżnia się w swoim środowisku klasowym pod względem niektórych elementów kryteriów oceny np.: kulturą osobistą lub zaangażowaniem w życie klasy i szkoły.
 • ocena dobra stanowi punkt wyjścia dla innych ocen zachowania, otrzymuje uczeń, który:
 • pracuje na rzecz klasy i Szkoły,
 • dba o wygląd klasy, Szkoły, sprzętu szkolnego,
 • cechuje go kultura osobista i właściwe zachowania wobec kolegów i dorosłych, swoim zachowaniem daje dobry przykład,
 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,
 • pracuje w Szkole na miarę swoich możliwości i warunków,
 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, nie stosuje używek,
 • stara się nie spóźniać na lekcje a w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia,
 • dobrze wypełnia obowiązki ucznia określone w statucie Szkoły i obowiązujących regulaminach. 
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • który wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 • czasem uchybia zasadom regulującym życie ucznia w Szkole, ale weryfikuje swoje zachowanie w procesie wychowawczym,
 • pracuje w Szkole na miarę swoich możliwości,
 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
 • nie stosuje używek i nie namawia do nich innych. Zdarza mu się spóźniać na lekcje, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione. 
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • notorycznie spóźnia się do szkoły,
 • opuszcza bez usprawiedliwienia poszczególne lekcje lub całe dni nauki szkolnej,
 • swoim zachowaniem sprawia kłopoty nauczycielowi prowadzącemu lekcję czy innym pracownikom szkoły,
 • nie stosuje się do zaleceń Statutu, nauczycieli czy innych pracowników szkoły,
 • nie reaguje na zwróconą mu uwagę, w stosunku do nauczycieli jest arogancki, wobec kolegów nieżyczliwy, wręcz agresywny,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczniów lub własnego zdrowia( niebezpieczne zabawy w czasie przerwy,
 • samowolne opuszczanie terenu szkoły,
 • stosowanie przemocy fizycznej wobec innych uczniów itp.)
 • Jednak zastosowane przez szkołę środki zaradcze( nagana, rozmowa z dyrektorem, rozmowa z rodzicami) odnoszą pozytywny skutek.

 

 • ocenę naganna otrzymuje uczeń, który:
 • dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko Statutowi i regulaminom Szkoły,
 • nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,
 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 • jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, używa wulgarnego słownictwa,
 • ulega nałogom i namawia do nich innych,
 • dewastuje mienie Szkoły i kolegów,
 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
 • często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia, nie pracuje na miarę swoich możliwości,
 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, szantaż i zastraszenie, wymusza i kradnie,
 • działa w nieformalnych grupach, takich jak bandy młodzieżowe, sekty, gangi.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 • 63 
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 4. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, jest to ocena opisowa.

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, jest to również ocena opisowa.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 
 • 64 
 1. Nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego lub podczas zebrań z rodzicami.

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu e-dziennika na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 1. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego ucznia, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
 2. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
 3. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach  niedostatecznych. O przewidywanych ocenach rodzice zostają poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego 
 • 65 
 1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
 3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  • uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  • skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym-konsultacji indywidualnych.
 5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
 7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciele przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 13. Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
 14. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
  roku szkolnego. 
 • 66 
 1. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
  i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 • 67 
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 1. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw b oświaty i wychowania. 
 1.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same zajęci lub pokrewne – jako członek.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów-    rodzice ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany”
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 • 68 
 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne z wyjątkiem § 62 ustęp 5.
 5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych powyżej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”.
 6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 
 • 69 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 • 70
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć na wniosek rodzica.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.
 1.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Szkoły nie później niż do końca września.
 4.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 • 71 
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

  ROZDZIAŁ X

ORGANIZACJA PRACY  SZKOŁY 

 • 72 
 1. Szkoła jest szkołą ośmioletnią, jednolitą pod względem programowym.
 2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 3. Uczniów do klasy I przyjmuje się według kolejności zapisów. Począwszy od klasy II uczniów przyjmuje do Szkoły Dyrektor na podstawie przedstawienia świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
 4. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej naukę w Szkole może rozpocząć dziecko mające 6 lat.               .
 5. Szkoła utrzymywana jest z opłat rodziców (czesne) oraz z ustawowych dotacji przekazywanych przez Urząd Miejski w Krotoszynie.
 6. Rodzaje i wysokość opłat oraz wysokość wpisowego określa Organ Prowadzący Szkołę.
 7. Dyrektor wyraża zgodę na zmianę czesnego w:
  • przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa zwolnienie może wynosić od 40- 70 % kwoty czesnego w zależności od liczy rodzeństwa.
  • przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców dziecka zmniejszenie może nastąpić do 50 % kwoty czesnego,
  • odroczenie lub czasowe zawieszenie płatności w przypadku przejściowych trudności finansowych rodzica,
  • na bezpłatną naukę dziecka pracownika Społecznej Szkoły Podstawowej.
  • We wszystkich przypadkach rodzic składa oświadczenie.
 8. Wpisowe wnosi się przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w Szkole. Wpisowe i opłaty

nie podlegają zwrotowi.

 1. Opłaty rodziców rozłożone są na 12 rat, z wyłączeniem roku kończącego etap edukacyjny nauki w szkole podstawowej; w ostatnim roku nauki czesne rozłożone jest obligatoryjnie na 11 miesięcy.
 2. Ratę miesięczną uiszcza się w terminie do dnia 10 bieżącego miesiąca.
 3. W razie rezygnacji z nauki dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej wraz z końcem roku szkolnego w okresie wakacji letnich rodzice zobowiązani są opłacić raty za miesiące lipiec i sierpień.
 4. Szkoła oraz organ prowadzący mogą pozyskiwać środki na prowadzenie Szkoły poprzez uczestnictwo w projektach, konkursach.
 5. Uczniowie i rodzice są współgospodarzami Szkoły, przyjmując na zasadach samorządowych prawa i obowiązki związane z urządzaniem, wykorzystywaniem i utrzymywaniem pomieszczeń Szkoły. 

ROZDZIAŁ XI

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • 73
 1. Nauczanie i wychowanie w Szkole opiera się na pracy nauczyciela z uczniem w Szkole.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa, która nie może liczyć więcej niż 20 osób.
 3. Prowadzący Szkolę na wniosek Dyrektora uzasadniony szczególnymi okolicznościami może wyrazić zgodę na nieznaczne zwiększenie liczebności klasy.
 4. Materiał programowy jednej klasy Szkoła realizuje w przeciągu jednego roku szkolnego.
 5. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin oceniania; zasady wydawania  świadectw określają zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 6. Organizację roku szkolnego określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Podstawą organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Szkoły:
 8. a) Arkusz organizacyjny określa m.in. obowiązkowe i nadobowiązkowe przedmioty nauczania dla poszczególnych klas oraz liczbę przeznaczonych na nie godzin lekcyjnych.
 9. W ramach realizowanego programu nauczania Szkoła organizuje pobyt uczniów w tzw. zielonej  szkole, wykłady i warsztaty na wyższych uczelniach.
 10. Tygodniowy wymiar czasu nauczania, wykaz przedmiotów, liczbę godzin przeznaczoną na ich realizację i szczegółową organizację dla Szkoły i poszczególnych klas określa plan nauczania.
 11. Profil nauczania w poszczególnych klasach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 12. Innowacje pedagogiczne wymagają uprzedniej akceptacji Rady Pedagogicznej; Szkoła może występować do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskami o wyrażenie zgody na prowadzenie określonych zajęć szkolnych w formach eksperymentalnych.
 13. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 14. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 15. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 16. Zajęcia edukacyjne mogą także odbywać się w blokach przedmiotowych.
 17. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut.
 18. Doboru treści i form zajęć pozalekcyjnych dokonuje Szkoła w zależności od potrzeb i istniejących warunków. 

ROZDZIAŁ XII

ADMINISTRACJA SZKOŁY

 • 74
 1. Sprawami administracyjnymi i majątkowymi Szkoły kieruje Prowadzący Szkołę oraz – w zakresie udzielonego mu przez Prowadzącego Szkołę upoważnienia- jej Dyrektor.
 2. Prowadzący Szkołę jako też, w zakresie udzielonego mu upoważnienia, jej Dyrektor, są uprawnieni do składania w imieniu Szkoły oświadczeń woli.
 3. Prowadzący Szkołę w szczególności troszczy się o zapewnienie Szkole odpowiednich warunków lokalowych  i   wyposażenia.  

ROZDZDIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 • 75
 1. Statut nadaje Szkole Prowadzący Szkołę i decyduje o ewentualnych zmianach w niniejszym dokumencie.
 2. Wniosek o zmianę Statutu do Prowadzącego Szkołę może zgłosić:

–          dyrektor,

–          co najmniej połowa  nauczycieli. 

 1. Prowadzący Szkołę może podjąć decyzję o jej zlikwidowaniu.
 2. a)    Likwidacja Szkoły może nastąpić wyłącznie z końcem roku szkolnego.
 3. b)    O zamiarze i przyczynach likwidacji Prowadzący Szkołę zobowiązany jest co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty oraz władze gminy, na terenie której znajduje się Szkoła.
 4. Akta zlikwidowanej Szkoły zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. 

Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 listopada 2017 roku.

Zatwierdzony przez organ prowadzący  25 sierpnia 2020 roku.

Program wychowawczo – profilaktyczny

Społecznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie
w roku szkolnym 2020/2021

Wprowadzenie do programu.

,,Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu…”


Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie, to placówka twórczego
i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki, życia we współczesnym społeczeństwie oraz kształtująca dojrzałe i odpowiedzialne postępowanie.

Szkoła jest placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

 • każde dziecko ma swój potencjał,

 • wspieramy pełny rozwój naszych uczniów

 • uczymy współdziałania w zespole

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie i nauczyciele. Uczymy się i pracujemy w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie i wychowanie jest równoległe i służy temu, by uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem, potrafił przyjmować odpowiedzialność za swoje postępowanie. W tym celu nasze środowisko szkolne jest środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów może realizować się według własnych potrzeb.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2021-2022.
W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia:
-Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego;

-Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;

-Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej;

-Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa;

-Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne;

-Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych;

-Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb dzieci i młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję
z wykonywanej pracy.

Wizja szkoły podstawowej

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki i rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a także angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych jako wolontariusze.

Rozdział 2.

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 3. społecznej– ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 1. Zadania:

 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej;

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 1. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

 • udziela pomocy rówieśnikom,

 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

 • jest odpowiedzialny,

 • potrafi rozwiązywać konflikty,

 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

 • jest asertywny,

 • potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 • kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

 • odróżnia dobro od zła,

 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

 1. Model absolwenta.

Absolwent szkoły podstawowej

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

 • rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

 • posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

 • potrafi dokonać samooceny,

 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

 • charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

 • potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

 • okazuje życzliwość, szacunek innym ludziom,

 • potrafi działać w grupie,

 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

 • jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

 • niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym,

 • jest samodzielny

 • buduje przyjazne relacje z otoczeniem

 • jest pracowity, kreatywny, pełen empatii, prawdomówny,

 • potrafi pójść na kompromis

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

 3. analizy stanu wychowania w szkole:

 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

 • sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów;

 • niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz korzystania z mediów społecznościowych

 • rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości.

 1. Kryteria efektywności.

 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
  a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1) Dyrektor szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

 • wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 • kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • organizuje szkolenia dla nauczycieli,

 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 1. Pedagog szkolny:

 • prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

wspiera nauczycieli, wychowawców w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

3) Nauczyciel:

 • ma obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci,

 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

 • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,

 • świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

4) Wychowawca klasy:

 • prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

 • dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 • poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 • uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

 • realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 • koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w swojej klasie;

5) Rodzice:

 • współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 • Uczestniczą w Szkole dla Rodziców i Wychowawców

 1. Rozdział 3.

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I – III

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2.Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym – przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2.Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń – Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „ Nie pal przy mnie, proszę!” „Czyste powietrze wokół nas”, „Mleko
w szkole”, „Owoce w szkole”.

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, z zakresu profilaktyki pedagogicznej, terapii logopedycznej, z zakresu psychologii

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.

5.Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami i programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np.
w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.

Zadania o
charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1.Wspomaganie umiejętności samopoznania:

 • wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji
  i deficytów,

 • wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

 • wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

 • motywowanie do nauki szkolnej,

 • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

 • stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

 • kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

 • pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

 • kształtowanie hierarchii wartości,

 • praca z uczniem zdolnym,

 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

 • promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

 • poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych
i społecznych poprzez:

 • wdrażanie do empatii,

 • współpraca w zespołach,

 • realizacja projektów,

 • kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

 • kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

 • rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

 • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

 • poszanowanie mienia szkoły,

 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Organizacja Dni Europejskich oraz Dni Języków Obcych.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miasta
i rejonu, znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych
z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”.

4.wycieczki krajoznawcze, zdobywanie odznak PTTK

Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych,

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami i fundacjami.

2. Pozyskanie sponsorów.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów Wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków
i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

7. Warsztaty umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym

odżywianiu się.

3.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.

4.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

6.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

 • diagnoza środowiska ucznia,

 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

 • gazetki ścienne,

 • Bieżące informowanie rodziców / prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

 • systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

 • zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

 • pogadanki, lekcje wychowawcze,

 • realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole „Spójrz inaczej na agresję”

 • stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów

 • reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

 • spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

3.Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

 • propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

 • jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

 • omawianie zagrożeń związanych
  z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

 • wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

 • ochrona ofiar przemocy: rozmowy
  z uczniem, konsultacje z rodzicami,
  w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

Program profilaktyczny „COVID-19”

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Profilaktyka zakażeń wirusem SARS COV-2 zwanego koronawirusem

1. Zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas edukacji zdalnej, w tym dostosowanie planu zajęć do wytycznych

2. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia, w tym właściwe reagowanie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

3. Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19, wskazywanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, internetu, telefonów komórkowych i telewizji.

4. Pomoc w ukształtowaniu zawodowym, poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, odnajdywanie mocnych stron i swoich preferencji

5. Uczenie sposobów wyrażania własnych potrzeb i uczuć oraz radzenia sobie z lękiem.

 1. Rozdział

Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Zatwierdzono 30 października 2021 roku.

Opracowali:

Dominika Jackowska

Kinga Klinik

Anna Sobierajska

Marek Blandzi

Agnieszka Gierłowska